Mr sci. med. dr DANIJELA VASIĆ DRAŠKOVIĆ

Radno iskustvo:

 • 2019. – KLINIKA VARIS Specijalista interne medicine – kardiolog
 • 2006. – Klinički centar Srbije – Specijalista interne medicine – kardiolog / Klinika za kardiologiju
 • 1996. – Kliničko bolnički centar Priština – Specijalista interne medicine – kardiolog
  Klinička obrada i lečenje pacijenata, rad na interkliničkim kardiološkim konsultacijama na klinikama u okviru KCS, obavljala dežurstva na Klinici za kardiologiju KCS i dežurstva u KBC Priština, kao i dežurstva u Urgentnom centru KCS, zadužena za prijem pacijenata, kompletnu dijagnostiku i pripremu pacjenata za perkutanu koronarnu intevenciju i kardiohiruršku intervenciju. Praćenje postoperativnog tretmana I ambulantni rad u KCS i KBC Priština.
 • 1997. god. – Deo internističko – kardiološkog tima koji je pružao pomoć pacijentima DZ Gacko u Republici Srpskoj.

Obrazovanje:

 • 2018. god. – Subspecijalista iz oblasti kardiologije- Subspecijalistički rad sa „Različiti modaliteti procene stepana gojaznosti i rizik od koronarne bolesti“;
 • 2016. god. – Doktorske studije iz oblasti kardiologije; „Prediktivni značaj karotidne bolesti kod pacijenata sa dokazanom koronarnom bolešću“.
 • 2013. god. – Odbrana magistarske teze iz oblasti endokrinologije „Procena uticaja faktora rizika na razvoj koronarne bolesti kod gojaznih pacijenata sa dijabetes mellitusom tip dva“;
 • 2005. god. – Specijalistički ispit iz interne medicine.
 • 1995.  god. – Medicinski fakultet, Priština
 • 1988. god. – Srednja medicinska škola, Priština

Kongresi i kursevi:

 • Predavanja na kongresu Udruženja kardiologa Srbije;
 • Predavanja na kongresu UKJS;
 • Predavač na AMECu 2018.g., Kopaonik – Renovaskularna hipertenzija;
 • Predavač na ХХI Kongresu Udruženja kardiologa Srbije, 2017. god., Zlatibor- Retka komplikacija infektivnog endokarditisa aortne valvule – pseudoaneurizma aortiko-mitralne fibroze.;
 • Predavač na Skupu UKJS, 2017 god. Beograd – Paradoks gojaznosti: Ima li gojaznost uticaj na tok i ishod u akutnom koronarnom sindromu?

Član udruženja:

 • UKS,
 • UКЈS,
 • ЕHА,
 • HFА,
 • HISPA

Publikacije:

 • 1. Petrovic J, Sobic-Saranovic D, Trifunovic D, Draskovic D, Ivanovic B. Unexpected and unique F-FDG PET/CT finding in a patient with prosthetic valves and septicaemia. European Heart Journal-Cardiovascular Imaging, jez081. april 2019.
 • 2. Vasić D, i sar. „Procena uticaja faktora rizika na razvoj koronarne bolesti kod gojaznih pacijenata sa dijabetes mellitusom tip dva“. Prihvaćen rad u celosti u časopisu Praxis Medica.
 • 3. Vasić D, Petrović J, Anđelković K, Karadžić V, Orbović B,Ivanović B. Uloga imidžing metoda u diferencijalnoj dijagnozi intrakardijalnih masa – prikaz slučaja. Kongres KIS 2017., Beograd. Zbornik apstrakata u časopisu Srce i krvni sudovi, str 21, br 58.
 • 4. Anđelković K, Kalimanovska Oštrić D, Karadžić V, Vasić D, Matić S, Anđelković I. Survival analysis of adult patients with congenital heart disease and heart failure. Heart Failure 2015. / 2nd World Congress on Acute Heart Failure 2015. (Meeting abstract)
 • 5. D.Vasić, К.Anđelković, B.Ivanović, D. Kalimanovska Oštrić. Prediction of poor left ventricle systolic function in obese patients with coronary heart disease. Heart Failure 2015./2nd World Congress on Acute Heart Failure 2015. (Meeting abstract)
 • 6. Karadžić V, Vasić D, i sar. “ Anomalno ishodište desne koronarne arterije iz sinusa Valsalve“ Kongres udruženja internista Srbije, Zlatibor jun 2014. god. P69, Zbornik apstrakata, str. 29.
 • 7. Janković N, Vasić D. I sar. „ Maligna hipertenzija sa intercerebralnim hematomom kao prvom manifestacijom“. Kongres udruženja internista Srbije Zlatibor jun 2013. god. P 28, Zbornik apstrakata str 28.
 • 8. Orbović B., Vasić D. I sar. „Uspešno antibiotsko lečenje infektivnog endokarditisa na elektrodi implantiranog elektrofiziološkog uređaja“ Kongres internista Srbije, Zlatibor jun 2013. god. P 81, Zbornik apstrakata, str. 35.