Kardiologija

Pregled lekara specijaliste interne medicine-subspecijaliste kardiologije, podrazumeva razgovor sa pacijentom u okviru anamneze, fizikalni auskultatorni pregled srca i magistralnih krvnih sudova, auskutativni pregled pluća i opšti internistički pregled , merenje krvnog pritiska i pulsa, tumačenje laboratorijskih analiza dijagnostičkih procedura iz medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i lečenje.

Elektrokardiografski zapis (EKG) je neinvazivno snimanje elektične aktivnosti srca. Pokazuje srčani frekvencu i ritam srčanih otkucaja , srčanu osovinu i većinu srčanih oštećenja (oboljenja koronarnih arterija, srčane ovojnice, krvnih sudova srca,poremećaje elektrolita, veličinu srca).

Ultrazvučni pregled srca je dijagnostička metoda koja koristi ultrazvučni talas za vizuelizaciju srčanih struktura , pomoću koje se dobijaju značajni podaci o morfologiji i funkciji srčanog mišića, srčanih zalistaka, o dimenzijama srčanih šupljina i brzini protoka kroz srce i velike krvne
sudove.

24-časovni ambulatorni monitoring krvnog pritiska je neinvazivna metoda kojom se krvni pritisak meri u odrđenim vremenskim intervalima. Holter je mali nosivi uređaj koji registruje vrednosti krvnog pritiska u cilju otkrivanja dnevnih i noćnih varijacija vrednosti krvnog pritiska, u cilju prećenja efekta terapije. Snimanje traje jedan dan 24h.

24-časovni ambulatorni monitroring EKG-a je grafički zapis električne aktivnosti srca tokom perioda od 24 sata. Holter EKG-a je mali nosivi uređaj koji registruje promene srčanog ritma koji se javljaju povremeno ili samo u određenim situacijama, takođe registruje i poremećaje srčanog ritma i sprovođenja (aritmije) i druge bolesti srca, takođe prati rad pejsmejkera.

Elelektrokardiografski (EKG) monitoring predstavlja EKG u trajanju od 30-45 minuta koji registruje preskakanjarada ili ubryan srčani rad, a da pri tom raniji EKG zapisi nisu pokazali poremećaje srčanog ritma.U tim slučajevima u oko 70% slučajeva otkrivamo tip poremećaja srčanog ritma, poremećaja sprovođenja tranyitornog tipa i ishemijske bolesti srca.